PRODUKTY

Články

Odber noviniek

Ak chces od nás odoberať informácie o akciových produktoch, zadaj email.

Aký zvoliť typ výkupu


Slovak Global Trade Company s.r.o.

 

1. Priamy predaj

- Systém, ktorý vyrába energiu výhradne na predaj do distribučnej siete obsahuje fotovoltaické panely pripojené na striedač napätia, ten premieňa jednosmerné napätie na striedavé. RH rozvádzač s istením systému a elektromer na meranie vyrobenej energie umiestnený v ER rozvádzači. ER rozvádzač musí byť umiestnený na hranici pozemku, z dvôvodu prístupnosti zamestnancom DS.

Celý objem výroby el. energie je teda dodaný do distribučnej siete za pevnú výkupnú cenu.

V prípade priameho predaja musíte vytvoriť nové odberné miesto, čo v sebe zahŕňa vytvorenie kompletne novej elektroinštalácie od fotovoltaických panelov cez hlavný rozvádzač, kde sa musí nachádzať samostatné istenie, nový hlavný istič, prepäťová ochrana a až po ER rozvádzač s elektromerom.

V prípade rodinného domu so záhradou a elektromerom umiestneným na hranici pozemku (v plotovom stĺpe) je nutné počítať s výkop. prácami.

Ďalej je potrebné uzatvorit s distribučnou spoločnostou novú zmluvu a získať nové zákaznícke číslo. Pri zriadovaní je nutné počítať s poplatkom za pripojenie. Pri priamom predaji je cena fixovaná na 15 rokov s každoročným zvyšovaním o 2% – 4% (index priemyselnej inflácie).

 

2. Zelený bonus (prebytky)

- Takto inštalovaný systém obsahuje fotovoltaické panely pripojené na napätový striedač, ktorý premieňa jednosmerné napätie na striedavé a elektromer na meranie vyrobenej elektrickej energie. Tento okruh je pripojený na samostatný istič s prepäťovou ochranou do rozvádzača v danom objekte. Z pohľadu distribučnej spoločnosti je solárny systém pripojený za hlavný elektromer, je teda možné dodávať elektrospotrebičom v objekte vyrobenú el. energiu (šetriľ tak náklady), alebo túto energiu v prípade prebytkov cez hlavný štvorkvadrantný elektromer predávať do siete.

V oboch prípadoch (vlastná spotreba, predaj prebytku) za výrobu elektriny výrobca inkasuje doplatok a v prípade predaja prebytkov aj rozdiel medzi pevnou výkupnou cenou a doplatkom.

V prípade zvolenia Zeleného bonusu (ZB) vyrobenú energiu sami spotrebovávate, čo je pôvodný zmysel týchto inštalácií – vyrábať sám a byt nezávislý na dodávateloch.

Nové odberné miesto sa nevytvára, výkupná cena je v súčasnej dobe na cca 90% hodnoty pevných výkupných cien.

Nižšia cena je však vyvážená tým, že znižujete svoj odber z rozvodnej siete o vyrobenú energiu. Vo výsledku je tak vo väcšine prípadoch Zelený bonus výhodnejší.

O skutočnú nezávislost pritom nejde – z pohľadu náhrady elektriny v dobe výpadku el. siete sa musí automaticky FVE tiež odpojit, a to z dôvodu bezpečnosti pri opravách rozvodných sietí, kedy by sa síce vypli hlavné vypínače rozvodnej siete, ale FVE elektrárne by ďalej dodávali do siete elektrinu.

Výška zeleného bonusu je stanovovaná na každý rok vyhláškou URSO.

Takže v prípade vlastnej spotreby elektrinu nenakupujeme zo siete od RDS, šetríme a na viac od prevádzkovatela distribučnej siete inkasujeme doplatok za výrobu elektriny čistým spôsobom z obnovitelných zdrojov + predávame prebytky do DS.

DPH pri realizácií FVEna kľúč.

Platím daň z pridanej hodnoty pri realizácií na klúč?

Aj pri realizácií na kľúč je potrebné platiť plnú sadzbu DPH platnú v dobe realizácie stavby. Pre rok 2012 teda 20%.

Daňové povinosti majiteľa FVE

V prípade, ak daňovník fyzická osoba bude dosahovať príjmy, a to z činnosti výroba elektriny, príjmy z výkonu takejto činnosti, ktorá nie je živnosťou ani podnikaním sa zaradia medzi príjmy podľa § 6 ods.2 písm.b) zákona o dani z príjmov. Daňová povinnosť sa vysporiada osobne, podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby, pričom v podávanom daňovom priznaní sa uvedú všetky druhy dosiahnutých príjmov v danom zdaňovacom období (a to aj príjmy podľa § 5 zo zamestnania).

zdroj: Daňové riaditeľstvo SR B. Bystrica

Odpisovanie vstupnej investície do FVE

Ustanovenie § 22 ods.2 zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o dani z príjmov“/ definuje odpisovanie hmotného majetku a nehmotného majetku na účely zákona a to ako postupné zahrňovanie odpisov z takéhoto majetku do daňových výdavkov, t.j. ide o postupné zahrňovanie vstupnej ceny do daňových výdavkov vo forme odpisov. Postup odpisovania a zaradenia hmotného majetku do odpisových skupín (podľa prílohy č.1 zákona o dani z príjmov) je vymedzený v § 26 zákona o dani z príjmov.

Musím ako výrobca elektrickej energie preukazovat odbornú spôsobilost?

Podľa zákona o energetike - Zákon c. 656/2004 sa povolenie nevyžaduje na tieto činnosti:

a) výroba a dodávka elektriny výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW,

b) výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnovitelných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v malých vodných elektrárňach, veterných elektrárňach, solárnych zariadeniach, zariadeniach na využitie geotermálnej energie, zariadeniach na využitie bioplynu, zariadeniach na využitie biomasy.

• F.O. musí spĺňat odbornú spôsobilost. Pokial ju nespĺňa, musí mať zodpovedného zástupcu.

• P.O. musí vždy stanoviť zodpovedného zástupcu

Za F.O. podpisuje samotný žiadatel,

za P.O. štatutárny orgán.

V prípade, že žiadatel nemá pridelené IČO, pridelí mu ho na žiadosť energetický regulačný úrad (URSO).

Je administratíva pri prevádzke FVE náročná?

Zúčtovanie vyrobenej elektrickej energie z FVE.

Pri prevádzke FVE sa mesačne posiela fakturácia za celkovú vyrobenú elektrimu do DS a faktúra za prebytky do Energiu.

Zúčtovacie obdobie je jeden kalendárny mesiac. Vyrobenú energiu fakturujete  distribučnej spoločnosti bez DPH(zse,ses,vse) na základe pravidelne zasielaných nameraných údajov. Táto suma nie je počas roka rovnaká.

Každomesačná administratíva Západoslovenská DS:

1. ZSE DS

- Faktúra doplatok + formulár výroby(Technická špecifikácia pre výmenu dát)

2. ZSE Energia

- Podklad na mesačné hlásenie dodávky EE

------------

Každomesačná administratíva Východoslovenská DS:

1. VSD SelfBiling

- raz ročne zaslať Formulár_údaje O výrobe a dodávke a VSD následne vystaví faktúru za Vás.

Každoročná administratíva

Na úrad pre reguláciu sietových odvetví(www.urso.gov.sk) sa posiela každý rok žiadosť Cenovy Navrh

OZE_.

« back

HOME | PRODUKTY | OBCHODNÉ PODMIENKY | ŠTÁTNA PODPORA VÝROBY ENERGIE | KALKULÁCIA | CENNÍK | DOPRAVA | KONTAKT