PRODUKTY

Články

Odber noviniek

Ak chces od nás odoberať informácie o akciových produktoch, zadaj email.

Dotácie pre domácnosti pre ekologickú výrobu energie (OZE)POSTUP PRI INŠTALÁCII MALÉHO ZDROJA A NÁSLEDNÁ ŽIADOSŤ O ŠTÁTNU PODPORU V RÁMCI PROGRAMU: "Kvalita životného prostredia" zo strany Európskej komisie

Inštalácia malých zariadení na využívanie OZE

V rámci aktivity bude poskytovaná podpora na nasledovné zariadenia:

- fotovoltické panely (výroba elektriny);

- veterné turbíny (výroba elektriny);

- slnečné kolektory (výroba tepla);

- kotly na biomasu (výroba tepla);

- tepelné čerpadlá (výroba tepla).

Aktivita C je zameraná na podporu malých zariadení pre rodinné a bytové domy. Malým zariadením pri výrobe elektriny je zariadenie s výkonom do 10 kW. Pri výrobe tepla je malým zariadením zariadenie, ktoré pokrýva spotrebu energie v budove. Oprávnený projekt bude aj systém výroby v malom zdroji vrátane zariadenia na akumuláciu takto vyrobenej elektriny alebo tepla a inteligentného systému riadenia spotreby energie.

Na výrobu tepla na prípravu teplej vody a na vykurovanie sa plánujú prednostne podporiť inštalácie slnečných tepelných kolektorov s priemernou plochou okolo 5 m2, čo predstavuje dostatočný inštalovaný tepelný výkon na prípravu teplej vody pre bežnú domácnosť v rodinnom dome. Pre rodinné domy bude možné využiť podporu na inštaláciu tepelných čerpadiel, najmä na účel vykurovania. Podporu na kotly na spaľovanie biomasy bude možné využiť len v lokalitách, kde nie je možnosť pripojenia rodinného domu k systému centralizovaného zásobovania teplom a kotlom na biomasu sa nahradí kotol na fosílne palivá. Pri kotloch na biomasu sa bude okrem energetickej účinnosti prihliadať aj na to, aby zariadenia spĺňali emisné limity v súlade s požiadavkami uvedenými v kapitole

 

Pri inštalácii fotovoltických panelov pre domácnosti v rodinných domoch sa prioritne podporia inštalácie s čo najvyšším využitím vyrobenej elektriny v domácnosti. Prebytočná elektrina bude priebežne dodávaná bezodplatne do distribučnej sústavy a bude použitá na pokrývanie strát distribučnej sústavy.

 

V prípade podpory zariadení na vykurovanie alebo prípravu teplej vody sa podpora pre domácnosti v bytových domoch poskytne len v prípade, ak sa teplo na prípravu teplej vody alebo teplo na vykurovanie nedodáva z účinných systémov centralizovaného zásobovania teplom. Výška podpory bude stanovená pred každou výzvou na podávanie projektov a aktualizovaná minimálne raz ročne v závislosti od vývoja trhových cien zariadení na využívanie OZE podľa inštalovaného výkonu zariadení tak, aby sa návratnosť vložených finančných prostriedkov pohybovala okolo 7 až 10 rokov.

 

Cieľové skupiny:

- vlastníci rodinných domov, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov/správcovia bytových domov, t.j. domácnosti

Cieľové územia:
- územie menej rozvinutých regiónov SR

Prijímatelia:
- Slovenská inovačná a energetická agentúra (príspevková organizácia MH SR ako prijímateľ národného  projektu, v rámci ktorého bude pomoc poskytovaná ďalším subjektom ako užívateľom)

- fyzické a/alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie

 

Slovenská republika, v súlade so svojimi záväzkami voči EÚ zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na 14% celkovej spotreby energie, chce tento pozitívny trend podporiť. Z tohto dôvodu Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR plánujú opätovne zaviesť dotácie na kúpu malých ekologických zdrojov elektriny a tepla. Dňa 30. októbra 2014 schválila Európska komisia Operačný program EÚ - Kvalita životného prostredia, na základe ktorého by mala byť domácnostiam v rokoch 2015-2020 z eurofondov poskytnutá finančná podpora vo výške 100 miliónov EUR. Slovenská inovačná a energetická agentúra už pracuje na administrácii celého procesu a vyhodnocuje rôzne mechanizmy podpory, od podávania žiadostí na základe celoštátnej výzvy, až po poskytovanie poukážok oprávňujúcich domácností na "zľavnenú" inštaláciu zariadení. Bližší harmonogram, ako aj zvolený mechanizmus by mohli byť známe už na jar tohto roku.

Zdroj: http://lacna-energia.sk/

« back

HOME | PRODUKTY | OBCHODNÉ PODMIENKY | ŠTÁTNA PODPORA VÝROBY ENERGIE | KALKULÁCIA | CENNÍK | DOPRAVA | KONTAKT