PRODUKTY

Články

Odber noviniek

Ak chces od nás odoberať informácie o akciových produktoch, zadaj email.

Podpora štátu na OZE - štátna dotácia


SME CERTIFIKOVANÁ FIRMA MINISTERSTVOM HOSPODÁRSTVA
(konkrétne Ing.Vrba Martin)

Dotácie už od 08/2015

Inštalácia malých zariadení na využívanie OZE

8/2015

11/2015

Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých
sektoroch
4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
25 000 000 €

V rámci aktivity bude poskytovaná podpora na nasledovné zariadenia:

- fotovoltické panely (výroba elektriny);

- veterné turbíny (výroba elektriny);

- slnečné kolektory (výroba tepla);

- kotly na biomasu (výroba tepla);

- tepelné čerpadlá (výroba tepla).

Aktivita C je zameraná na podporu malých zariadení pre rodinné a bytové domy. Malým zariadením pri výrobe elektriny je zariadenie s výkonom do 10 kW. Pri výrobe tepla je malým zariadením zariadenie, ktoré pokrýva spotrebu energie v budove. Oprávnený projekt bude aj systém výroby v malom zdroji vrátane zariadenia na akumuláciu takto vyrobenej elektriny alebo tepla a inteligentného systému riadenia spotreby energie.

Na výrobu tepla na prípravu teplej vody a na vykurovanie sa plánujú prednostne podporiť inštalácie slnečných tepelných kolektorov s priemernou plochou okolo 5 m2, čo predstavuje dostatočný inštalovaný tepelný výkon na prípravu teplej vody pre bežnú domácnosť v rodinnom dome. Pre rodinné domy bude možné využiť podporu na inštaláciu tepelných čerpadiel, najmä na účel vykurovania. Podporu na kotly na spaľovanie biomasy bude možné využiť len v lokalitách, kde nie je možnosť pripojenia rodinného domu k systému centralizovaného zásobovania teplom a kotlom na biomasu sa nahradí kotol na fosílne palivá. Pri kotloch na biomasu sa bude okrem energetickej účinnosti prihliadať aj na to, aby zariadenia spĺňali emisné limity v súlade s požiadavkami uvedenými v kapitole

 

Pri inštalácii fotovoltických panelov pre domácnosti v rodinných domoch sa prioritne podporia inštalácie s čo najvyšším využitím vyrobenej elektriny v domácnosti. Prebytočná elektrina bude priebežne dodávaná bezodplatne do distribučnej sústavy a bude použitá na pokrývanie strát distribučnej sústavy.

 

V prípade podpory zariadení na vykurovanie alebo prípravu teplej vody sa podpora pre domácnosti v bytových domoch poskytne len v prípade, ak sa teplo na prípravu teplej vody alebo teplo na vykurovanie nedodáva z účinných systémov centralizovaného zásobovania teplom. Výška podpory bude stanovená pred každou výzvou na podávanie projektov a aktualizovaná minimálne raz ročne v závislosti od vývoja trhových cien zariadení na využívanie OZE podľa inštalovaného výkonu zariadení tak, aby sa návratnosť vložených finančných prostriedkov pohybovala okolo 7 až 10 rokov.

 

Cieľové skupiny:

- vlastníci rodinných domov, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov/správcovia bytových domov, t.j. domácnosti

Cieľové územia:
- územie menej rozvinutých regiónov SR

Prijímatelia:
- Slovenská inovačná a energetická agentúra (príspevková organizácia MH SR ako prijímateľ národného  projektu, v rámci ktorého bude pomoc poskytovaná ďalším subjektom ako užívateľom)

- fyzické a/alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie

 


4.8.2014 Dotácie na solárne panely.EKSlovensko a Európska komisia podpísali Partnerskú dohodu. Túto informáciu potvrdila hovorkyňa vicepremiéra Ľubomíra Vážneho. Zatiaľ ešte stále nie je jasné v akej výške a kedy sa dotácie na malé zdroje začnú poskytovať. Všetko bude záležať od toho kedy Európska komisia schváli Operačný program Kvalita životného prostredia. Malo by sa tak udiať do konca tohto roka takže sa dá predpokladať začiatok čerpania dotácie pre malý zdroj až v roku 2015.

 

Dňa 3. júla 2013 schválila vláda  SR na návrh podpredsedu vlády SR pre investície  svojím uznesením  č. 347/2013 Koncepciu rozvoja výroby elektriny z malých obnoviteľných zdrojov energie, ktorá má za cieľ podporiť domácnosti pri vlastnej výrobe energie. Koncepcia navrhla prístup k legislatívnej aj finančnej podpore rozvoja malých zdrojov energie, ktoré sú určené najmä na pokrytie vlastnej spotreby domácností bez negatívneho vplyvu na stabilitu distribučných sústav a s efektom finančných úspor pre prevádzkovateľov malých zdrojov.
Spôsob podpory zo štrukturálnych fondov pre malých výrobcov energie je súčasťou návrhu Partnerskej dohody na roky 2014 – 2020, ktorá bude čoskoro predložená na rokovanie vlády SR a následne na schválenie EK. Zámerom je zahrnúť do operačného programu Kvalita životného prostredia možnosť podpory pre domácnosti, ktoré si inštalujú malý zdroj výroby energie.


Dôležité informácie, ktoré sú zatiaľ dostupné:

- financie sa budú vyplácať formou refundácie, tzn. najprv musí prebehnúť inštalácia /zákazník uhradí celú čiastku/ a následne bude možné požiadať o refundáciu týchto nákladov /to všetko vybavíme za Vás/ - deklarovaný je časový horizont cca 6 mesiacov na vrátenie časti finančných prostriedkov priamo na Váš účet,

- výpočet percenta oprávnených výdavkov, ktoré je možné žiadať sa uplatňuje len zo sumy za FV panely, NIE z čiastky za celý systém,

- predpokladaná výška refundácie je 30-50% oprávnených výdavkov /FV panely/

 

Akonáhle bude táto výzva vyhlásená naša firma je pripravená vo Vašom mene vybaviť všetky potrebné náležitosti na získanie "štátnej refundácie" za nainštalovaný výkon.

Vlastná výroba elektriny

Aktuálna informácia: Dotácie z EÚ na inštalovaný 2-10 kW FV zdroj v očakávanej výške 1 500,- EUR budú platiť na inštalácie prevedené až po 01. 07. 2014. 
Žiadosti o dotácie bude potrebné po 01. 07. 2014 adresovať na SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra Bratislava). /TENTO ADMINISTRATÍVNY ÚKON VÁM VIEME BEZPLATNE POSKYTNÚŤ/Vážení priatelia, 


v úvode by som Vás rád uviedol do procesu výroby elektriny pre vlastnú spotrebu a oboznámil Vás s príslušnou legislatívou. 

Záväzok SR voči EÚ hovorí o dosiahnutí 14 % podielu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov do roku 2020. K 1.1.2013 Slovensko dosiahlo 11,2 % podiel. Z tohto pohľadu už nie je potreba finančne podporovať výstavbu nových zdrojov vo forme doplatku na vyrobenú kWh, pretože rozdiel v % dosiahneme výstavbou nových zdrojov (do 10 kW) už v najbližších rokoch, nehovoriac o tom, že na doplatok sme sa skladali a skladáme všetci, pretože je rozpočítaný na každú kWh, ktorú doma a v práci spotrebujeme. Pre občanov je to dobrá správa. Zvyšovanie ceny elektriny z dôvodu novej podpory obnoviteľných zdrojov nehrozí. Rozptýlená výroba (do 10 kW) znižuje straty pri prenose a distribúcii a tým znižuje cenu elektriny. Nezanedbateľný je aj fakt, že rozptýlená výroba znižuje aj závislosť na veľkých zdrojoch. 

Na druhej strane je tu smernica EÚ o energetickej efektívnosti, ktorá hovorí o úspore energii vo výške 1,5 % ročného množstva energie predanej koncovým odberateľom od 1.1.2014 do 31.12.2020, ako aj výrazný spoločenský tlak na ochranu životného prostredia, ktorý sa týka každého z nás. Žiť v čistom prostredí je prirodzená túžba všetkých rozumných ľudí našej planéty. Verím, že slovenskí občania patria medzi nich. 

V r. 2012 vznikla iniciatíva vtedajšieho poslanca NR SR p. Ľubomíra Vážneho, ktorý predložil do parlamentu novelu zákona, v ktorej je definovaný malý zdroj do 10 kW, na ktorý neplatí doplatok a umožňuje občanom zjednodušený prístup k výrobe elektriny pre vlastnú spotrebu. 3. júla 2013 vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní schválila Koncepciu rozvoja výroby elektriny z malých obnoviteľných zdrojov, ktorá je pokračovaním snahy podpredsedu vlády SR pre investície Ľ. Vážneho podporiť domácnosti cítiace ekologicky. Koncepcia obsahuje ucelený prístup k legislatívnej aj možnej finančnej podpore rozvoja malých zdrojov energie, ktoré sú určené najmä na pokrytie vlastnej spotreby domácností bez negatívneho vplyvu na stabilitu distribučných sústav a s efektom finančných úspor pre prevádzkovateľov malých zdrojov aj pre distribučné spoločnosti. 

Podpredseda vlády SR pre investície v koncepcii zároveň navrhol legislatívnu zmenu, v poradí už druhú, zameranú najmä na zjednodušenie pripájania malých zdrojov elektriny. Vláda na zasadnutí zároveň schválila ministrom hospodárstva SR predloženú novelu zákona č. 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov, v ktorej je už zapracovaná časť zjednodušenia pre malých výrobcov z koncepcie. 

Podporné mechanizmy sú aplikovateľné na všetky druhy obnoviteľných zdrojov s inštalovaným výkonom do 10 kW vhodné pre domácnosti, čiže fotovoltické panely a malé veterné turbíny, fototermálne kolektory, tepelné čerpadlá a kotly na vykurovanie biomasou. Legislatívne nástroje sú zamerané najmä na zjednodušenie pripájania zdrojov elektriny, pretože tepelné zdroje nie sú zákonne obmedzované a ich inštalácia je jednoducho možná aj v súčasnom nastavení systému. 

Výrobca elektriny z malého zdroja po splnení stanovených podmienok bude mať zaručené bezplatné pripojenie do distribučnej sústavy v existujúcom odbernom mieste, pričom prevádzkovateľ príslušnej distribučnej sústavy musí zabezpečiť bezplatnú montáž meradla na zápočtové meranie odobratej a dodanej energie medzi fázami v reálnom čase a rozpínacieho zariadenia pre prípad straty napätia v distribučnej sústave. Povinnosťou výrobcu malého zdroja bude oznámiť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy pripojenie vrátane predpísaných dokladov. Výrobca z malého zdroja zároveň dodáva prebytky elektriny do distribučnej sústavy bezplatne. Cieľom je podporiť dimenzovanie malých zdrojov tak, aby prioritne pokrývali vlastnú spotrebu. 

Malí výrobcovia odstránením legislatívnych prekážok získajú väčšiu energetickú nezávislosť, čo je základný krok na odvrátenie hrozby energetickej chudoby. Ľ. Vážny v koncepcii navrhol aj možný spôsob podpory zo štrukturálnych fondov pre malých výrobcov, ktorý je v súčasnosti predmetom rokovaní s Európskou komisiou o podobe Partnerskej dohody na roky 2014 – 2020 a operačného programu Kvalita životného prostredia. 

V mene všetkých občanov Slovenska, ktorí v budúcnosti využijú malý zdroj, sa chcem podpredsedovi vlády pánovi Vážnemu úprimne poďakovať, pretože je len veľmi málo zákonodarných zástupcov občanov, ktorí pre ich ekonomickú prosperitu a energetickú sebestačnosť spravili tak významný krok. 


Ing. Daniel Lako 
viceprezident pre ekonomiku a legislatívu 
Združenie výrobcov ekologickej energie Slovenska

Veľkosť zdroja výroby elektriny

Uvažujme o elektrárni z obnoviteľného zdroja (napr. fotovoltaických panelov), ktorá bude pripojená do vnútornej inštalácie objektu, v ktorom bývate. Pred samotným plánovaním elektrárne z obnoviteľného zdroja je potrebné si uvedomiť skutočnosť, že ak sami nespotrebujete vyrobenú elektrinu a tá prenikne do verejnej siete podľa tohto postupu, nedostanete za ňu od nikoho zaplatené. Preto stavať veľké fotovoltaické zdroje na rodinné domy s malou spotrebou je ekonomický nezmysel. V prvom rade si pozrite ročnú spotrebu za posledný rok v kWh a tú vydeľte dvomi. 

Napr.: 
Domácnosť má spotrebu 3.000 kWh za rok. 
3.000 kWh : 2 = 1.500 kWh = 1,5 kW zdroj (6 ks 250 W fotovoltaických panelov) 

Prečo sa spotreba delí dvomi? Pretože slnko v noci nesvieti a v zime aj cez deň veľmi krátko, takže Vaša výroba pokryje len dennú časť roka. 
V takomto prípade ušetríte cca 1.500 kWh elektriny a prienik Vami nespotrebovanej elektriny do siete sa bude približovať nule. A o to ide, aby ste Vami vyrobenú elektrinu spotrebovali doma a zaplatili za faktúru elektriny o 50 % menej. 


Vlastná spotreba a výroba elektriny v domácnosti

Po naplánovaní a optimalizovaní zdroja výroby elektriny je potrebné analyzovať spotrebu elektriny v domácnosti. 
Dnes sa zatepľujú obytné domy a stavajú energeticky pasívne domy. U takýchto stavieb už nie je problém so spotrebou elektriny na kúrenie a LED svietidlá, ale najväčšou položkou v spotrebe je ohrev teplej vody. Hybridné ohrievače LOGITEX, ktoré boli vyvinuté na Slovensku vyriešili aj tento problém. Vyrobenú ekologickú energiu z fotovoltaických panelov uskladňujú a premieňajú na teplú vodu. 

Príklad A:
Máte ročnú spotrebu 3.000 kWh a ste v domácnosti 2 osoby, spotrebujete na ohrev teplej vody ročne cca 1.600 kWh (1 osoba = cca 800 kWh). Ak spotrebujete na ohrev vody 1.600 kWh za rok a nainštalujete si 1,5 kW zdroj (6 ks 250 W FV panelov), vyrobíte min. 1.500 kWh energie, ktorá sa uskladní v hybridnom ohrievači vody LOGITEX. Vaša ročná spotreba elektriny klesne z 3.000 kWh na 1.500 kWh! V takomto prípade všetku vyrobenú elektrinu spotrebujete na ohrev vody a nevznikne prakticky žiadny prebytok elektriny. Keďže nevznikne prebytok, nemusíte kupovať menič, ktorý by menil vyrobený jednosmerný prúd (DC) na striedavý prúd (AC). V tomto prípade z hľadiska legislatívy nie ste výrobca elektriny. 

Príklad B:
Máte ročnú spotrebu 3.000 kWh a ste 2 osoby a na ohrev vody spotrebujete 1.600 kWh ročne a nainštalujete si 2,0 kW zdroj (8 ks FV panelov) vyrobíte min. 2.000 kWh ekologickej elektriny za rok. Avšak vaša spotreba na ohrev teplej vody je len 1.600 kWh. Vzniká prebytok min. 400 kWh. Vtedy môžete využiť inteligentnú funkciu hybridných ohrievačov vody LOGITEX, ktoré po nahriatí vody na požadovanú teplotu presunú elektrinu z panelov do meniča, ktorý zmení DC prúd na AC. Menič je pripojený do obyčajnej zásuvky a Vy dodáte do vlastnej siete min. 400 kWh elektriny ročne. V takomto prípade ste výrobca elektriny. 

Príklad C:
Máte ročnú spotrebu 6.000 kWh elektriny a ste 2 osoby. Zo spotreby 6.000 kWh odpočítajte 1.600 kWh (ohrev vody). Rozdiel 4.400 kWh vydeľte dvomi a získate priemernú dennú spotrebu elektriny, čo je cca 2.200 kWh za rok. Spotreba elektriny na ohrev vody sa nedelí dvomi, pretože celé množstvo elektriny sa uskladňuje vo forme tepla v zásobníku vody LOGITEX. Pre optimálnu výrobu elektriny budete potrebovať zdroj výroby ekologickej energie o výkone 3,5 kW (14 ks 250 W fotovoltaických panelov). Vaša ročná výroba bude min.3.500 kWh a zaplatíte namiesto 6.000 kWh približne 2.500 kWh za Vami odobranú elektrinu za rok. (Priemerná cena elektriny v r. 2012 pre domácnosť bola 0,19 EUR/1 kWh) Vaša úspora bude: 0,19 x 3.500 = 665,- EUR/rok. V takomto prípade ste výrobca elektriny. 


Legislatíva

Pri príklade A nie ste výrobca elektriny. Na sprevádzkovanie systému LOGITEX nepotrebujete v zásade žiadne úradné povolenia! Niektoré obce a mestá však vyžadujú v zmysle stavebného zákona oznámenie o úprave stavby. V žiadnom prípade sa nejedná o stavebné povolenie! Uvedené opatrenie sa využíva preto, aby sa fotovoltaické panely nemontovali na stavby, ktoré sú historické pamiatky a pod. 

Pri príklade B a C ste výrobca elektriny a platí pre Vás legislatíva: 

1. Zákon č. 251/2012 § 4 ods. (4)  
Podľa tohto zákona, ak sa vzdáte doplatku, jedná sa o malý zdroj a vaša výroba nesmie prekročiť 1,5 násobok odobratej elektriny v predchádzajúcom roku. 

2. STN EN 50438:2008   
Podľa uvedenej normy sa Slovensko pripojilo k iniciatíve EÚ (Oznám a pripoj) a povolilo prístup mikrogenerátorov cez vnútornú sieť do verejnej siete. (Česká republika to odmietla). Norma hovorí o tom, že do jednej fázy je možné pripojiť zdroj s menovitým fázovým prúdom do 16A vrátane na fázu, čo je max. cca 3,5 kW (14 ks 250 W fotovoltaických panelov). Keďže systém LOGITEX je pripojený na jednu fázu, nesmie byť hodnota 3,5 kW zdroja prekročená! (napr. 2 kW do bojlera a 1,5 kW len na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu) Je však potrebné dodržať bezpečnostné požiadavky distribučných spoločností elektriny, ktoré požadujú, aby meniče vyhovovali limitom prepätia, podpätia, mechanickému odpojeniu meniča pri strate napätia v sieti a pod. Všetky kvalitné a certifikované malé meniče spĺňajú uvedené požiadavky. 

3. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo 14.1.2013, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou.   
Pre prevádzkovanie malého zdroja platia:  
§ 10 ods. (11) 
§ 11 ods. (16) 
§ 12 ods. (2) a (7) 

4. Novela zákona č. 309/2009 § 4a 


Postup pri pripojení malého zdroja do 10 kW po 01. 01. 2014

1. Písomne alebo elektronicky oznámte príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy váš zámer - vybudovanie malého zdroja. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy vám do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia zašle stanovisko o rezervovaní kapacity. Vzor žiadosti zverejní prevádzkovateľ distribučnej siete na svojej webovej stránke. 

2. V prípade súhlasného stanoviska k rezervovanej kapacite si dajte do 6 mesiacov nainštalovať certifikovanou firmou malý zdroj. 

3. Po inštalácií oznámte prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, na území ktorého je malý zdroj inštalovaný, najneskôr dva dni vopred, termín uvedenia malého zdroja do prevádzky. 

4. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy do 5 pracovných dní po doručení oznámenia o pripojení malého zdroja, zabezpečí bezplatnú montáž určeného meradla (elektromera), ktoré započítava vyrobenú a dodanú elektrinu medzi fázami v reálnom čase. 

5. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy zabezpečí bezplatnú montáž rozpínacieho zariadenia na mechanické oddelenie kontaktov pripojenia pri strate napätia v distribučnej sieti. 

Súčasťou oznámenia je: 
- kladné stanovisko prevádzkovateľa distribučnej sústavy o rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja, 
- vyhlásenie o zhode na striedač alebo generátor, 
- potvrdenie o vykonaní odbornej montáže malého zdroja certifikovanou firmou. 

6. Do 10 dní od uvedenia malého zdroja do prevádzky, oznámte prevádzkovateľovi distribučnej sústavy uvedenie malého zdroja do prevádzky, ktoré obsahuje meno, priezvisko, adresu pobytu fyzickej osoby, dátum inštalácie a opis malého zdroja. Ak si nesplníte túto povinnosť, prevádzkovateľ distribučnej spoločnosti vás môže odpojiť. 

7. Po splnení bodov 1-6 sa stávate výrobcom elektriny z malého zdroja a vami vyrobenú, ale nespotrebovanú elektrinu, dodávate prevádzkovateľovi distribučnej sústavy zdarma. Na druhej strane, za pripojenie, montáž určeného meradla a rozpínacieho zariadenia nezaplatíte prevádzkovateľovi distribučnej spoločnosti nič. 


Prínosy malého zdroja pre občana, distribučné spoločnosti a štát

Prínos pre občana:

1. Úspora finančných prostriedkov za elektrinu a tým skvalitnenie života, pretože za ušetrené prostriedky si môže kúpiť tovary a služby, čo v konečnom dôsledku podporí výrobu, čím sa zvýši zamestnanosť a vylepšia sa parametre celej ekonomiky. 

2. Občan, ktorý vyrába elektrinu z obnoviteľného zdroja a uskladňuje ju vo forme tepla v hybridných ohrievačoch vody LOGITEX alebo v rámci malého zdroja si vyrába naviac elektrinu pre vlastnú spotrebu, významne prispieva k ochrane životného prostredia, čo sa zákonite odrazí na zdraví každého jednotlivca. 


Prínos pre distribučné spoločnosti:

Výrobou a dodávkou elektriny z malých zdrojov dochádza k harmonizácii a napäťovému vyrovnaniu rozvodnej siete, pretože sa jedná v skutočnosti o mikrozdroje (v porovnaní s kapacitou siete), ktoré sú rozptýlené po širokom území. Na koncoch distribučných rozvodov je veľmi často napätie hlboko pod 230 V a distribučné spoločnosti musia veľmi nákladne budovať trafostanice a meniť vedenie. Ak na takýchto miestach budú vybudované občanmi malé zdroje, dôjde k zvýšeniu napätia až na predpísané hodnoty v sieti distribučných spoločností. Pritom distribučné spoločnosti to nebude stáť nič! 
Ak si občan za elektrinu, ktorú nespotrebuje a dodá do distribučnej siete nebude nič účtovať, rozvodné závody nemusia vo výške dodávky nakupovať od obchodníkov s elektrinou elektrinu na straty. 


Prínos pre štát:

Na prvý pohľad sa zdá, že štát príde o DPH za platby občanov za elektrinu. Nie je to tak. Pri nákupe zariadenia na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu občan zaplatí cenu s DPH. Táto výška DPH pokryje približne 15 ročné obdobie rozdielu platieb DPH občana za elektrinu. 
Naviac, občan dodá prebytok elektriny do siete zdarma, pritom táto dodávka je zaznamenaná na elektromere. Distribučné spoločnosti v rovnakej hodnote nemusia nakupovať elektrinu na straty vo výške cca 0,05 EUR/1 kWh. Je to pre distribučné spoločnosti mimoriadny výnos, ktorý na konci zdaňovacieho obdobia bude zdanený daňou z príjmov vo výške 23 % (r. 2013), čo je viac ako DPH občana (20 % r. 2013), takže pre štát je malý zdroj jednoznačne veľmi efektívny zdroj príjmu.

 

Podpora výroby energie z malých obnoviteľných zdrojov

Dátum:20.01.2014

Dňa 3. júla 2013 schválila vláda  SR na návrh podpredsedu vlády SR pre investície  svojím uznesením  č. 347/2013 Koncepciu rozvoja výroby elektriny z malých obnoviteľných zdrojov energie, ktorá má za cieľ podporiť domácnosti pri vlastnej výrobe energie. Koncepcia navrhla prístup k legislatívnej aj finančnej podpore rozvoja malých zdrojov energie, ktoré sú určené najmä na pokrytie vlastnej spotreby domácností bez negatívneho vplyvu na stabilitu distribučných sústav a s efektom finančných úspor pre prevádzkovateľov malých zdrojov.
Spôsob podpory zo štrukturálnych fondov pre malých výrobcov energie je súčasťou návrhu Partnerskej dohody na roky 2014 – 2020, ktorá bude čoskoro predložená na rokovanie vlády SR a následne na schválenie EK. Zámerom je zahrnúť do operačného programu Kvalita životného prostredia možnosť podpory pre domácnosti, ktoré si inštalujú malý zdroj výroby energie.


Navrhovaná finančná podpora sa bude týkať:

Výstavba malých zariadení s inštalovaným výkonom (do 10 kW) na výrobu elektriny z OZE:
  • fotovoltické elektrárne,
  • fotovoltické elektrárne pre priamu výrobu tepla
  • malé veterné turbíny.

Výstavba zariadení na výrobu tepla s využitím OZE:
  • slnečné kolektory,
  • kotly na biomasu,
  • tepelné čerpadlá.

Legislatívne zlepšenie podmienok pripájania pre domácnosti

Zmena legislatívy, ktorá je účinná od začiatku tohto roka, prináša zjednodušenie pripojenia zariadenia na výrobu elektriny. V § 4a zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie sa výrobcovi elektriny v zariadení s inštalovaným výkonom do 10 kW po splnení určitých podmienok garantuje bezplatné pripojenie do distribučnej sústavy a bezplatná montáž určeného meradla, ktoré započítava vyrobenú a dodanú elektrinu v reálnom čase. Takéto meranie znamená, že domácnosť zníži svoju spotrebu elektriny od dodávateľa len vtedy, ak ju vyrába v čase vlastnej spotreby. Nie je možné započítať elektrinu vyrobenú v domácnosti, ktorá bola dodaná do distribučnej sústavy s elektrinou, ktorá bola spotrebovaná v inom čase. Schválená Koncepcia v tejto súvislosti uvádza, že zápočtové meranie s ročným zúčtovacím intervalom na Slovensku je veľmi problematické a nevýhodné, nestimuluje koncových odberateľov k šetreniu a akumulácii energie a spôsobuje straty distribučným spoločnostiam s priamym negatívnym vplyvom na celkovú cenu elektriny.

Predpokladáme jednoduchý administratívny proces. Naším zámerom je presadiť, aby oprávnený prijímateľ príspevku (majiteľ malého zdroja)  vyplnil iba predpísanú Žiadosť o pridelenie príspevku na podporu výroby z OZE. Prílohu k žiadosti bude tvoriť v prípade zariadení na výrobu elektriny pomocou malých OZE najmä kópia certifikátu alebo vyhlásenia o zhode na zdroj, faktúra o zakúpení zariadenia, dodací list s osvedčením o montáži od držiteľa osvedčenia z MH SR a preukázanie vzťahu k nehnuteľnosti, na ktorej je zariadenie inštalované (list vlastníctva, nájomná zmluva a pod.).


Záver

Na obdobie 2014 – 2020 je na podporu malých OZE alokovaná čiastka 100 miliónov eur. Všetky podrobnosti týkajúce sa podmienok pre poskytnutie pomoci ako aj samotného mechanizmu, na základe ktorého bude pomoc poskytovaná, budú zverejnené koncom I. polroku 2014, po schválení nadradených dokumentov (najmä operačného programu Kvalita životného prostredia).

V súčasnosti, teda od začiatku roka 2014, ešte nie je možné podávať žiadosti o podporu a ani poskytnúť bližšie informácie o podmienkach podpory.

« back

HOME | PRODUKTY | OBCHODNÉ PODMIENKY | ŠTÁTNA PODPORA VÝROBY ENERGIE | KALKULÁCIA | CENNÍK | DOPRAVA | KONTAKT