PRODUKTY

Články

Odber noviniek

Ak chces od nás odoberať informácie o akciových produktoch, zadaj email.

Podpora výroby energie z malých obnoviteľných zdrojov


SME CERTIFIKOVANÁ FIRMA MINISTERSTVOM HOSPODÁRSTVA PRE:
(konkrétne Ing.Vrba Martin)

Inštalácia malých zariadení na využívanie OZE

8/2015

11/2015

Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých
sektoroch
4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
25 000 000 €

V rámci aktivity bude poskytovaná podpora na nasledovné zariadenia:

- fotovoltické panely (výroba elektriny);

- veterné turbíny (výroba elektriny);

- slnečné kolektory (výroba tepla);

- kotly na biomasu (výroba tepla);

- tepelné čerpadlá (výroba tepla).

Aktivita C je zameraná na podporu malých zariadení pre rodinné a bytové domy. Malým zariadením pri výrobe elektriny je zariadenie s výkonom do 10 kW. Pri výrobe tepla je malým zariadením zariadenie, ktoré pokrýva spotrebu energie v budove. Oprávnený projekt bude aj systém výroby v malom zdroji vrátane zariadenia na akumuláciu takto vyrobenej elektriny alebo tepla a inteligentného systému riadenia spotreby energie.

Na výrobu tepla na prípravu teplej vody a na vykurovanie sa plánujú prednostne podporiť inštalácie slnečných tepelných kolektorov s priemernou plochou okolo 5 m2, čo predstavuje dostatočný inštalovaný tepelný výkon na prípravu teplej vody pre bežnú domácnosť v rodinnom dome. Pre rodinné domy bude možné využiť podporu na inštaláciu tepelných čerpadiel, najmä na účel vykurovania. Podporu na kotly na spaľovanie biomasy bude možné využiť len v lokalitách, kde nie je možnosť pripojenia rodinného domu k systému centralizovaného zásobovania teplom a kotlom na biomasu sa nahradí kotol na fosílne palivá. Pri kotloch na biomasu sa bude okrem energetickej účinnosti prihliadať aj na to, aby zariadenia spĺňali emisné limity v súlade s požiadavkami uvedenými v kapitole

 

Pri inštalácii fotovoltických panelov pre domácnosti v rodinných domoch sa prioritne podporia inštalácie s čo najvyšším využitím vyrobenej elektriny v domácnosti. Prebytočná elektrina bude priebežne dodávaná bezodplatne do distribučnej sústavy a bude použitá na pokrývanie strát distribučnej sústavy.

 

V prípade podpory zariadení na vykurovanie alebo prípravu teplej vody sa podpora pre domácnosti v bytových domoch poskytne len v prípade, ak sa teplo na prípravu teplej vody alebo teplo na vykurovanie nedodáva z účinných systémov centralizovaného zásobovania teplom. Výška podpory bude stanovená pred každou výzvou na podávanie projektov a aktualizovaná minimálne raz ročne v závislosti od vývoja trhových cien zariadení na využívanie OZE podľa inštalovaného výkonu zariadení tak, aby sa návratnosť vložených finančných prostriedkov pohybovala okolo 7 až 10 rokov.

 

Cieľové skupiny:

- vlastníci rodinných domov, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov/správcovia bytových domov, t.j. domácnosti

Cieľové územia:
- územie menej rozvinutých regiónov SR

Prijímatelia:
- Slovenská inovačná a energetická agentúra (príspevková organizácia MH SR ako prijímateľ národného  projektu, v rámci ktorého bude pomoc poskytovaná ďalším subjektom ako užívateľom)

- fyzické a/alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie

U nás sa snžíme poskytnúť našim zákazníkom ten najlepší servis pri najnižších cenách.

Výstavba malých zariadení s inštalovaným výkonom (do 10 kW) na výrobu elektriny z OZE:

Na všetky tieto zariadenia sa vzťahuje finačná podpora/štátna dotácia z dielne Ministerstva hospodárstva SR v prípade ak inštaláciu vykoná odborná firma certifikovaná MH.

 

Využite štátnu dotáciu na solárnu elektráreň.

Z dôveryhodného zdroja sme boli informovaní, že kľúčové schválenie operačného programu Kvalita životného prostredia zo strany Európskej komisie prebehne s najväčšou pravdepodobnosťou v najbližších dňoch mesiaca október, teda ešte súčasnou komisiou.

Súčasne prebiehajú v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre prípravy na zverejnenie podrobných informácií o podpornom mechanizme, aby sa domácnosti aj dodávateľské firmy mohli včas oboznámiť s podmienkami programu.

Pre Slovensko sa tak definitívne otvára cesta podpory obnoviteľných zdrojov, predovšetkým malej fotovoltiky do 10 kWp.

Zdroj: SOLARNENOVINKY.SK


4.8.2014 Dotácie na solárne panely.EKSlovensko a Európska komisia podpísali Partnerskú dohodu. Túto informáciu potvrdila hovorkyňa vicepremiéra Ľubomíra Vážneho. Zatiaľ ešte stále nie je jasné v akej výške a kedy sa dotácie na malé zdroje začnú poskytovať. Všetko bude záležať od toho kedy Európska komisia schváli Operačný program Kvalita životného prostredia. Malo by sa tak udiať do konca tohto roka takže sa dá predpokladať začiatok čerpania dotácie pre malý zdroj až v roku 2015.

 

Dňa 3. júla 2013 schválila vláda  SR na návrh podpredsedu vlády SR pre investície  svojím uznesením  č. 347/2013 Koncepciu rozvoja výroby elektriny z malých obnoviteľných zdrojov energie, ktorá má za cieľ podporiť domácnosti pri vlastnej výrobe energie. Koncepcia navrhla prístup k legislatívnej aj finančnej podpore rozvoja malých zdrojov energie, ktoré sú určené najmä na pokrytie vlastnej spotreby domácností bez negatívneho vplyvu na stabilitu distribučných sústav a s efektom finančných úspor pre prevádzkovateľov malých zdrojov.
Spôsob podpory zo štrukturálnych fondov pre malých výrobcov energie je súčasťou návrhu Partnerskej dohody na roky 2014 – 2020, ktorá bude čoskoro predložená na rokovanie vlády SR a následne na schválenie EK. Zámerom je zahrnúť do operačného programu Kvalita životného prostredia možnosť podpory pre domácnosti, ktoré si inštalujú malý zdroj výroby energie.

Dôležité informácie, ktoré sú zatiaľ dostupné:

- financie sa budú vyplácať formou refundácie, tzn. najprv musí prebehnúť inštalácia /zákazník uhradí celú čiastku/ a následne bude možné požiadať o refundáciu týchto nákladov /to všetko vybavíme za Vás/ - deklarovaný je časový horizont cca 6 mesiacov na vrátenie časti finančných prostriedkov priamo na Váš účet,

- výpočet percenta oprávnených výdavkov, ktoré je možné žiadať sa uplatňuje len zo sumy za FV panely, NIE z čiastky za celý systém,

- predpokladaná výška refundácie je 30-50% oprávnených výdavkov /FV panely/

 

Akonáhle bude táto výzva vyhlásená naša firma je pripravená vo Vašom mene vybaviť všetky potrebné náležitosti na získanie "štátnej refundácie" za nainštalovaný výkon.

 

Naša firma Vám ponúka výstavbu fotovoltaickej elektrárne na kľúč, čo zahŕňa, okrem materiálu a inštalácie, i vybavenie štátnej dotácie na solárnu slnečnú fotovoltaickú elektráreň.

 

Podpora výroby energie z malých obnoviteľných zdrojov

Štátna dotácia podpora OZE

Dátum:20.01.2014

Dňa 3. júla 2013 schválila vláda  SR na návrh podpredsedu vlády SR pre investície  svojím uznesením  č. 347/2013 Koncepciu rozvoja výroby elektriny z malých obnoviteľných zdrojov energie, ktorá má za cieľ podporiť domácnosti pri vlastnej výrobe energie. Koncepcia navrhla prístup k legislatívnej aj finančnej podpore rozvoja malých zdrojov energie, ktoré sú určené najmä na pokrytie vlastnej spotreby domácností bez negatívneho vplyvu na stabilitu distribučných sústav a s efektom finančných úspor pre prevádzkovateľov malých zdrojov.
Spôsob podpory zo štrukturálnych fondov pre malých výrobcov energie je súčasťou návrhu Partnerskej dohody na roky 2014 – 2020, ktorá bude čoskoro predložená na rokovanie vlády SR a následne na schválenie EK. Zámerom je zahrnúť do operačného programu Kvalita životného prostredia možnosť podpory pre domácnosti, ktoré si inštalujú malý zdroj výroby energie.


Navrhovaná finančná podpora sa bude týkať:

Výstavba malých zariadení s inštalovaným výkonom (do 10 kW) na výrobu elektriny z OZE:
  • fotovoltické elektrárne,
  • fotovoltické elektrárne pre priamu výrobu tepla
  • malé veterné turbíny.

Výstavba zariadení na výrobu tepla s využitím OZE:
  • slnečné kolektory,
  • kotly na biomasu,
  • tepelné čerpadlá.

Legislatívne zlepšenie podmienok pripájania pre domácnosti

Zmena legislatívy, ktorá je účinná od začiatku tohto roka, prináša zjednodušenie pripojenia zariadenia na výrobu elektriny. V § 4a zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie sa výrobcovi elektriny v zariadení s inštalovaným výkonom do 10 kW po splnení určitých podmienok garantuje bezplatné pripojenie do distribučnej sústavy a bezplatná montáž určeného meradla, ktoré započítava vyrobenú a dodanú elektrinu v reálnom čase. Takéto meranie znamená, že domácnosť zníži svoju spotrebu elektriny od dodávateľa len vtedy, ak ju vyrába v čase vlastnej spotreby. Nie je možné započítať elektrinu vyrobenú v domácnosti, ktorá bola dodaná do distribučnej sústavy s elektrinou, ktorá bola spotrebovaná v inom čase. Schválená Koncepcia v tejto súvislosti uvádza, že zápočtové meranie s ročným zúčtovacím intervalom na Slovensku je veľmi problematické a nevýhodné, nestimuluje koncových odberateľov k šetreniu a akumulácii energie a spôsobuje straty distribučným spoločnostiam s priamym negatívnym vplyvom na celkovú cenu elektriny.

Predpokladáme jednoduchý administratívny proces. Naším zámerom je presadiť, aby oprávnený prijímateľ príspevku (majiteľ malého zdroja)  vyplnil iba predpísanú Žiadosť o pridelenie príspevku na podporu výroby z OZE. Prílohu k žiadosti bude tvoriť v prípade zariadení na výrobu elektriny pomocou malých OZE najmä kópia certifikátu alebo vyhlásenia o zhode na zdroj, faktúra o zakúpení zariadenia, dodací list s osvedčením o montáži od držiteľa osvedčenia z MH SR a preukázanie vzťahu k nehnuteľnosti, na ktorej je zariadenie inštalované (list vlastníctva, nájomná zmluva a pod.).


Záver

Na obdobie 2014 – 2020 je na podporu malých OZE alokovaná čiastka 100 miliónov eur. Všetky podrobnosti týkajúce sa podmienok pre poskytnutie pomoci ako aj samotného mechanizmu, na základe ktorého bude pomoc poskytovaná, budú zverejnené koncom I. polroku 2014, po schválení nadradených dokumentov (najmä operačného programu Kvalita životného prostredia).

V súčasnosti, teda od začiatku roka 2014, ešte nie je možné podávať žiadosti o podporu a ani poskytnúť bližšie informácie o podmienkach podpory.
...
...
....

« back

HOME | PRODUKTY | OBCHODNÉ PODMIENKY | ŠTÁTNA PODPORA VÝROBY ENERGIE | KALKULÁCIA | CENNÍK | DOPRAVA | KONTAKT