PRODUKTY

Články

Odber noviniek

Ak chces od nás odoberať informácie o akciových produktoch, zadaj email.

Solárne a iné OZE


SME CERTIFIKOVANÁ FIRMA MINISTERSTVOM HOSPODÁRSTVA

Inštalácia malých zariadení na využívanie OZE

8/2015

11/2015

Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých
sektoroch
4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
25 000 000 €

V rámci aktivity bude poskytovaná podpora na nasledovné zariadenia:

- fotovoltické panely (výroba elektriny);

- veterné turbíny (výroba elektriny);

- slnečné kolektory (výroba tepla);

- kotly na biomasu (výroba tepla);

- tepelné čerpadlá (výroba tepla).

Aktivita C je zameraná na podporu malých zariadení pre rodinné a bytové domy. Malým zariadením pri výrobe elektriny je zariadenie s výkonom do 10 kW. Pri výrobe tepla je malým zariadením zariadenie, ktoré pokrýva spotrebu energie v budove. Oprávnený projekt bude aj systém výroby v malom zdroji vrátane zariadenia na akumuláciu takto vyrobenej elektriny alebo tepla a inteligentného systému riadenia spotreby energie.

Na výrobu tepla na prípravu teplej vody a na vykurovanie sa plánujú prednostne podporiť inštalácie slnečných tepelných kolektorov s priemernou plochou okolo 5 m2, čo predstavuje dostatočný inštalovaný tepelný výkon na prípravu teplej vody pre bežnú domácnosť v rodinnom dome. Pre rodinné domy bude možné využiť podporu na inštaláciu tepelných čerpadiel, najmä na účel vykurovania. Podporu na kotly na spaľovanie biomasy bude možné využiť len v lokalitách, kde nie je možnosť pripojenia rodinného domu k systému centralizovaného zásobovania teplom a kotlom na biomasu sa nahradí kotol na fosílne palivá. Pri kotloch na biomasu sa bude okrem energetickej účinnosti prihliadať aj na to, aby zariadenia spĺňali emisné limity v súlade s požiadavkami uvedenými v kapitole

 

Pri inštalácii fotovoltických panelov pre domácnosti v rodinných domoch sa prioritne podporia inštalácie s čo najvyšším využitím vyrobenej elektriny v domácnosti. Prebytočná elektrina bude priebežne dodávaná bezodplatne do distribučnej sústavy a bude použitá na pokrývanie strát distribučnej sústavy.

 

V prípade podpory zariadení na vykurovanie alebo prípravu teplej vody sa podpora pre domácnosti v bytových domoch poskytne len v prípade, ak sa teplo na prípravu teplej vody alebo teplo na vykurovanie nedodáva z účinných systémov centralizovaného zásobovania teplom. Výška podpory bude stanovená pred každou výzvou na podávanie projektov a aktualizovaná minimálne raz ročne v závislosti od vývoja trhových cien zariadení na využívanie OZE podľa inštalovaného výkonu zariadení tak, aby sa návratnosť vložených finančných prostriedkov pohybovala okolo 7 až 10 rokov.

 

Cieľové skupiny:

- vlastníci rodinných domov, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov/správcovia bytových domov, t.j. domácnosti

Cieľové územia:
- územie menej rozvinutých regiónov SR

Prijímatelia:
- Slovenská inovačná a energetická agentúra (príspevková organizácia MH SR ako prijímateľ národného  projektu, v rámci ktorého bude pomoc poskytovaná ďalším subjektom ako užívateľom)

- fyzické a/alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie

Celý administratívny proces žiadosti o finančný príspevok vybavíme za vás, a to bez ďalších poplatkov.


Výstavba malých zariadení s inštalovaným výkonom (do 10 kW) na výrobu elektriny z OZE:

  • fotovoltické elektrárne,
  • fotovoltické elektrárne pre priamu výrobu tepla

Na všetky tieto zariadenia sa vzťahuje finačná podpora z dielne Ministerstva hospodárstva SR v prípade ak inštaláciu vykoná odborná firma certifikovaná MH.

U nás sa snažíme poskytnúť našim zákazníkom ten najlepší servis pri najnižších cenách.

.

Využitie štátnu dotaciu na solárnu elektráreň.

 


« back

HOME | PRODUKTY | OBCHODNÉ PODMIENKY | ŠTÁTNA PODPORA VÝROBY ENERGIE | KALKULÁCIA | CENNÍK | DOPRAVA | KONTAKT